[HỌC TIẾNG ANH QUA BÀI HÁT] - Call me maybe

 

BÀI HÁT

"CALL ME MAYBE" - Carly Rae Jepsen

 

 

Bài học

 

1.   I threw a wish in the well :

+   Khi "well" đứng sau động từ thường để bổ nghĩa cho động từ đó.

well (adv): tốt, giỏi, hay.

Example:   She works well :

               (Cô ấy làm việc rất tốt.)

 

+   Khi “well” đứng sau động từ to be

well:  nói về sức khỏe

Example:  -  I’m very well

                      (Tôi rất khỏe)

-  He is getting well

          (Anh ấy đang dần dần khỏe lại.)

 

+   Ngoài ra

well (n): điều tốt lành ,

ExampleWish someone well

             (Chúc ai gặp điều tốt lành)

 

2.   I looked to you as it fell:

+   look to (v): mong đợi, đợi chờ (ở ai); tin vào, trông cậy vào, chắc vào (ai) :

Example:   To look to someone for something

(Trông cậy vào ai về một cái gì )/ Quan tâm chu đáo đến điều gì.

Example:   Every parent must look to the study of their children

( Bố mẹ nào cũng quan tâm đến việc học hành của con cái).

 

+  Tuy nhiên các bạn lưu ý trong câu hát trên "look to" không phải là một cụm động từ.

Từ look (v) : nhìn, và từ to ( prep): chỉ hướng nhìn của cô gái vào chàng trai.