[HỌC TIẾNG ANH QUA BÀI HÁT] - Because of you

BÀI HÁT

"Because of you" - Kelly Clarkson

 

 

 

Bài Học

 

  to make a mistake: mắc lỗi, phạm sai lầm

Example: I will not make the same mistakes that you did.

      (Con sẽ không phạm cùng sai lầm như mẹ đã phạm phải.)

 

-   to let somebody do something: để ai đó làm gì

Example: I will not let myself cause my heart so much misery

            (Con sẽ không để bản thân làm trái tim mình đau khổ thế.)

 

-   to find + Adjective +to verb: thấy....để làm gì

Example: I find it hard to trust not only me, but everyone around me.

(Con thấy khó để tin không chỉ vào bản thân con, mà cả những người xung quanh nữa.)

 

-   to try one's best/hardest to do something: cố gắng hết sức để làm gì

Example: I try my hardest just to forget everything.

                (Con cố gắng hết sức để quên đi mọi thứ.)

 

-   to be ashamed of something: thấy xấu hổ, thẹn vì cái gì

Example: I'm ashamed of my life because it's empty

             (Con xấu hổ vì cuộc đời con bởi lẽ nó trống rỗng.)