Cách dùng Phrasal Verbs 😍😍 Tiếp tục là Động từ "Bring" & Động từ "Fall"

Mời các bạn tiếp tục cùng VAE hệ thống lại cách dùng Phrasal Verbs 😍😍
Tiếp tục là Động từ "Bring" & Động từ "Fall" nào !!!✌️