NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH THEO KHUNG NĂNG LỰC 6 BẬC DÙNG CHO VIỆT NAM

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ

CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH THEO KHUNG NĂNG LỰC 6 BẬC DÙNG CHO VIỆT NAM

 

 

 

Chương trình tiếng Anh theo khung năng lực 6 bậc dùng cho Việt Nam

-    A1: Căn bản 

-    A2: Sơ cấp (Yêu cầu phải có đối với Bậc Cao đẳng)

-    B1: Trung cấp (Yêu cầu phải có đối với Bậc Đại Học, Bậc Thạc sĩ)

-    B2: Trung cao cấp (Yêu cầu phải có đối với Bậc Cao đẳng chuyên ngữ, Bậc Tiến sĩ)

-    C1: Cao cấp (Yêu cầu phải có đối với Bậc Đại học chuyên ngữ)

-    C2: Thành thạo

Căn cứ Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 Ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam của Bộ Giáo dục và Đào tạo áp dụng cho các chương trình đào tạo ngoại ngữ, các cơ sở đào tạo ngoại ngữ và người học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân. (A1, A2, B1, B2, C1, C2)

http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Thong-tu-01-2014-TT-BGDDT-Khung-nang-luc-ngoai-ngu-6-bac-Viet-Nam-220349.aspx

http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Quyet-dinh-729-QD-BGDDT-2015-de-thi-danh-gia-nang-luc-su-dung-tieng-Anh-tu-bac-3-den-bac-5-267956.aspx

Hình thức thi: Gồm 3 phần (135 phút)

-    Reading and Writing (90 phút):

·   Bài thi Đọc có 5 phần (35 câu)

·   Bài thi Viết có 3 phần (7 câu)

·   Mỗi phần có nhiều loại câu hỏi và dạng đề thi khác nhau. Chiếm 50% tổng số điểm của chứng chỉ.

-    Listening (30 phút):

·   Bài thi Nghe có 4 phần (25 câu).

·   Chiếm 25% tổng số điểm của chứng chỉ.

-    Speaking (15 phút):

·   Bài thi Nói có 4 phần,

·   Bạn phải đối diện với 2 vị giám khảo, một giám khảo nói với Bạn, một giám khảo ngồi nghe Bạn nói.

·   Chiếm 25% tổng số điểm của chứng chỉ.

Đánh giá

-          Tổng điểm của 3 bài thi là 100 điểm.

-          Thí sinh đạt tổng số 50,0 điểm, điểm mỗi phần thi không dưới 30% là đạt yêu cầu.