[HỌC TIẾNG ANH QUA BÀI HÁT] - Love to be loved by you

 

BÀI HÁT

"Love to be loved by you" - Marc Terenzi

 

 

 

 

Bài học

 

Passive voice (Bị động)

 

1.  Simple present tense - Thị hiện tại đơn

S + am/is/are +Past Participle + (by Object)...

Example

-    I'm blinded by your light.
    (Anh bị mù quáng bởi ánh sáng của em)

-    He is taught English by Mrs Bernice.
     (Cậu ấy được cô Bernice dạy môn tiếng Anh)

-    Is she liked by everybody?
(Cô ấy có được mọi người quý mến không?
)

 

2.   Auxiliary Verbs - Các động từ khuyết thiếu

Các động từ khuyết thiếu gồm có: can, could, may, might, should, must, have to, used to, ought to, had better.

S + Auxiliary Verb + be + Past Participle + (by Object)...

Example

-   I used to be taught English by Ms. Ashley.

(Tôi đã thường được cô Ashley dạy tiếng anh)


-   The date of the meeting may be changed again.

(Ngày của buổi họp có thể sẽ bị thay đổi lại)


-    Can my questions be answered?

(Những câu hỏi của tôi có thể được giải đáp không?)


-    The school regualtions ought to be obeyed by all students.

(Những quy định của trường phải được tuân theo bởi các học sinh)

 

3.   Bị động dùng trong câu chỉ mục đích

Verb + to (in order to/ so as to) be + Past Participle + (by Object)...

Example

-   I love to be loved by you.

(Anh yêu em để được em yêu)

-   I study hard in order to be praised by my teachers and parents.

(Tôi học tập chăm chỉ để được thầy cô và bố mẹ khen ngợi)